For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر آقافخر میرلوحی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات تلفن : 03113913450 فکس : 03113913324 وب سایت : mirlohi.iut.ac.ir
  • استاد
زمینه های تحقیقاتی :
  • زمینه تحقیقاتی شماره یک
  • زمینه تحقیقاتی شماره دو
  • زمینه تحقیقاتی شماره سه